ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم نقطه به نقطه ۱۱.۶ درصد شد ، شرح تورم روستایی در فروردین ۹۶

مرکز آمار ایران، تورم روستایی کشور در فروردین ماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس، شاخص نقطه به نقطه به ۱۱.۶ درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه ۱۱.۶ درصد شد ، شرح تورم روستایی در فروردین ۹۶

شرح تورم روستایی در فروردین ۹۶/تورم نقطه به نقطه ۱۱.۶ درصد شد

عبارات مهم : خوراکی

مرکز آمار ایران، تورم روستایی کشور در فروردین ماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس، شاخص نقطه به نقطه به ۱۱.۶ درصد رسیده است.

به گزارش مهر، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه ۱۱.۶ درصد شد ، شرح تورم روستایی در فروردین ۹۶

بر این اساس، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۱.۷ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد زیاد کردن داشته هست. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۱۱.۶ درصد زیاد کردن یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۹.۳ درصد)، ۲.۳ واحد درصد زیاد کردن یافته هست. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، ۷.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۴ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

۱ – شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۱.۷ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد زیاد کردن داشته هست. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۱۱.۶ درصد زیاد کردن یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۹.۳ درصد)، ۲.۳ واحد درصد زیاد کردن یافته هست. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، ۷.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۴ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

مرکز آمار ایران، تورم روستایی کشور در فروردین ماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس، شاخص نقطه به نقطه به ۱۱.۶ درصد رسیده است.

۲ –شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات “نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد زیاد کردن نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۳ درصد)، ۰.۹ واحد درصد زیاد کردن داشته هست. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۳ درصد زیاد کردن نشان می دهد و قیمت تورم دوازده ماهه این گروه ۸.۱ درصد است.

۳ –شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» درفروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۶.۵ رسید که ۱.۰ درصد نسبت به ماه قبل زیاد کردن نشان می دهد. میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات”نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۵ درصد بوده است و قیمت تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۱ واحد درصدکاهش یافته است.

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | فروردین | اسفندماه | خوراکی ها | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs